Dec 062011
 

WOD:

Sumo Deadlift High Pull
(max weight possible)

20-18-16-14-12-10-8-6-4-2

 Posted by at 6:03 am

  5 Responses to “TUESDAY”

 1. .

  сэнкс за инфу!…

 2. .

  спс!!…

 3. .

  ñïñ çà èíôó!…

 4. .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 5. .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)