Feb 132012
 

WOD:

For Time

100 Burpees

 Posted by at 5:49 am

  7 Responses to “MONDAY”

 1. .

  thanks for information….

 2. .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 3. .

  áëàãîäàðþ!…

 4. .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 5. .

  tnx for info….

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)