Mar 062012
 

WOD

Back Squat

5-5-5-5-5

 Posted by at 5:51 am

  13 Responses to “Tuesday”

 1. .

  благодарствую….

 2. .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 3. .

  hello!…

 4. .

  áëàãîäàðåí….

 5. .

  áëàãîäàðåí!…

 6. .

  ñïñ!!…

 7. .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. .

  áëàãîäàðþ….

 10. .

  good info….

 11. .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)